Profesinis orientavimas mokyklose skirtas sužinoti, kokia sritis moksleivius labiausiai domina, kokiose srityse jie gabūs ir kaip pasirinkti paklausią specialybę atitinkančią jų pomėgius. Tai yra nuoseklus ir kryptingas asmens parengimas profesijos pasirinkimui bendrojo lavinimo, profesinio informavimo ir konsultavimo priemonėmis.

Profesinis orientavimas, arba kitaip dar vadinamos  karjeros paslaugos, skirtos:
- padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes;
- sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Kokias mokinių karjeros kompetencijas siekiama ugdyti?

Savęs (asmenybės ypatumų) pažinimas:
- Pažinti svarbias asmenybės charakteristikas ir jų sąsajas su karjera;
- Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis

Karjeros galimybių pažinimas:
- Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją.
- Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
- Pažinti kintantį darbo pasaulį.

Karjeros planavimas:
- Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus.
- Priimti karjeros sprendimus.
- Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.

Karjeros įgyvendinimas:
- Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
- Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.
- Tikslingai ieškoti darbo.


Pagal Švietimo ir mokslo ministeriją, profesinis orientavimas vykdomas tokiomis kryptimis:
• profesinis švietimas kaip mokymo programos dalis ir kita mokymo institucijose vykdoma veikla, kurios tikslas - padėti besimokantiems išsiaiškinti būsimosios profesinės karjeros tikslus, susipažinti su darbo pasauliu bei padėti jiems įgyti gebėjimus profesinei karjerai planuoti (tai gali būti organizuota veikla, kurioje teikiant patarimus bei informaciją dalyvautų darbdaviai, buvę studentai, besimokančiųjų tėvai);
• asmeninis patarimas, konsultavimas ir orientavimas padedant priimti sprendimus, susijusius su galimybėmis pasirinkti tolesnį mokymąsi ir/arba planuoti profesinę karjerą;
• įdarbinimo paslaugos/konsultavimas įskaitant pirminį pasirinkimą, darbo pakeitimą arba įdarbinimą po ilgos pertraukos;
• parama specialiųjų poreikių grupėms;
• konsultavimas asmenų, kuriems gresia nedarbas;
• paslaugos vykdant rašytinės arba informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) pagrindu parengtos informacijos sklaidą apie užimtumo ir mokymosi galimybes, paprastai nurodant nstituciją, kurioje prireikus galima gauti išsamesnę informaciją.

Profesinį orientavimą vykdančios institucijos: bendrojo lavinimo mokyklos, profesinės mokyklos, aukštosios mokyklos, teritorinės darbo rinkos tarnybos, teritorinės darbo biržos, jaunimo darbo centrai, kiti profesinio orientavimo centrai.